• green layout
  • blue layout

„Orice adev?r trece prin 3 faze. Mai întâi este ridiculizat, apoi treze?te o opozi?ie violent?, ?i în sfâr?it este acceptat ca fiind evident de la sine !” - Seneca

În prezent oamenii sunt dezechilibra?i de via?a agitat? pe care o duc ?i doresc s? încerce orice. In speran?a de a-?i recâ?tiga echilibrul ei practic? yoga, zen, medita?ie transcedental?, relaxare....

Toate acestea sunt folositoare, dar exist? un mod mai simplu ?i mai eficace: acela de a înv??a cum s? mânc?m.
Când mânc?m neglijent ?i indiferent, gr?bit, în mijlocul g?l?giei a discu?iilor, tensiunii, la ce bun s? medit?m sau orice altceva dup? aceea ? Ce comedie ! Ar fi mai bine s? se folosim aceast? ocazie pe care o avem de dou? sau trei ori pe zi, zilnic, pentru a face ceva, cum e faptul de a mânca, care s? pun? în regul? celulele ?i s? ne armonizeze întregul sistem.
S? ne st?duim s? facem un efort ?i s? mânc?m în lini?te (re?inându-ne nu numai de la a vorbi, ci ?i de la a face zgomot cu cu?itul, furculi?a, etc.) s? mânc?m fiecare înghi?itur? mult timp, f?când din când în când, câteva respira?ii profunde ?i mai ales s? mul?umim Cerului, lui Dumnezeu, pentru toate bog??iile con?inute în mâncare, toate aceste exerci?ii, aparent neînsemnate, sunt mijloace de dobândire a autocontrolului.

Înv??ând s? control?m lucruri m?runte, dobândim control asupra lucrurilor mari. Când cineva este neglijent ?i neatent în probleme m?runte, via?a lui a fost dezordonat? în trecut ?i va fi ?i pe viitor dac? nu face ceva în leg?tur? cu aceast? lips?. Concluzia este simpl?: toate lucrurile se leag?. Nu este u?or s? st?m t?cu?i în timpul mesei ?i s? ne concentr?m numai asupra mânc?rii, chiar dac? reu?im s? fim lini?ti?i ?i s? ne control?m gesturile în interior facem g?l?gie cu sentimentele sau poate ele sunt sub control, dar gândurile hoin?resc.

Pentru a putea s? ne concentr?m gândurile în timpul mesei, trebuie s? fi dobândit obiceiul de a controla gândurile în via?a zilnic?. Dac? am fost atent mereu s? nu ne l?s?m cuprin?i de gânduri ?i sentimente negative, atunci drumul e pavat ?i ne va fi u?or. Spunem: “Trebuie s? petrecem o via?? întreag? s? înv???m s? m?nânc?m corect ?“ Da ?i nu. E clar c? nu toate problemele noastre vor fi rezolvate doar pentru c? mânc?m corect, ci acest lucru e un punct de plecare, o trambulin? ducând la lucruri extraordinar de benefice, dar nu înseamn? c? nimic altceva nu e important ?i c? putem s? ne relax?m în restul timpului. Pe scurt, e de dorit s? mânc?m atent, cu vigilen?? ?i e bine s? fim aten?i ?i vigilen?i ?i în timpul zilei. Una nu o exclude pe cealalt?.

Mâncatul este un ritual magic în care mâncarea se transform? în s?n?tate, for??, dragoste, lumin?. Dac? mânc?m într-o stare de mânie, agita?ie, nemul?umi?i, vom r?mâne cu un gust amar în gur? toat? ziua; ne vom sim?i nervo?i ?i încorda?i ?i, dac? sunt probleme de rezolvat, vom fi negativi în reac?ii, deciziile vor duce lips? de corectitudine ?i în?elegere, nu vom fi destul de genero?i pentru a face concesii. Nu are rost s? ne justific?m “Nu e gre?eala mea, sunt a?a de nervos, nu am încotro !” ?i apoi s? lu?m ni?te medicamente pentru a încerca s? ne calm?m.

Pentru a ne ameliora sistemul nervos, trebuie s? înv???m s? mânc?m corect. Orice altceva trebuie l?sat deoparte când ne a?ez?m s? mânc?m, chiar afaceri importante, pentru c? singurul lucru important acum e s? ne hr?nim în acord cu regulile divine. Dac? mânc?m corect, restul se va aranja de la sine când vom fi terminat. Astfel economisim ?i timp ?i efort. Nu trebuie s? credem c? problemele se rezolv? mai bine ?i mai rapid dac? suntem încordat ?i ner?bd?tor; de fapt inversul e valabil; lucrurile ne scap? din mâini, zicem lucruri nechibzuite, avem un efect negativ asupra altora, dup? care trebuie s? petrecem zile pentru a face repara?iile necesare.

Majoritatea oamenilor nu v?d c? ?i cea mai mic? ac?iune din via?a zilnic?, este semnificativ?, astfel cum s? te a?tep?i ca ei s? vad? c? modul de a-?i dezvolta inteligen?a, dragostea, puterea voin?ei e de a mânca în mod corect.To?i cred c? inteligen?a e ceva ce dezvol?i prin lectur? ?i studiu, judecând tribula?ii când e?ti obligat s? g?se?ti o cale de ie?ire. Ei cred c? inima e trezit? când ai o so?ie ?i copii de care s? ai grij? ?i s? îi protejezi; ?i c? puterea voin?ei o dezvol?i prin efort fizic, sport, etc...

Dar s?-?i dezvol?i mintea ?i inima în timpul mesei? P?i acest fel de a judeca dovede?te c? nu au început s? în?eleag? Înv???tura. E în timpul mesei când faci munca real?, cea esen?ial?, adic? s?-?i dezvol?i inima, mintea, voin?a. Poate c? nu po?i petrece tot timpul în bibliotec? ?i la universitate, poate nu te c?s?tore?ti ?i nu ai copii, poate nu ai ocazia pentru un efort prelungit, dar cu siguran?? vei mânca, to?i sunt obliga?i s? m?nânce.

Vre?i s? v? dezvolta?i mintea? De câte ori mânui?i ceva pe mas? în timpul mesei, f?când-o cu grij?, f?r? a lovi lucrurile unul de cel?lalt, f?r? a deranja pe nimeni, v? dezvolta?i mintea, deveni?i inteligent, atent ?i receptiv. Când v?d oamenii sc?pând cu?itele ?i furculi?ele, r?sturnând lucruri, ?tiu imediat c? ei duc lips? de inteligen??. Pot avea tot felul de titluri ?i diplome, dar pentru mine nu au inteligen??. La ce bun un titlu dac? nu e?ti bun s? apreciezi distan?ele?

S? zicem c? vrei s? mu?i un pahar; dac? nu m?sori cu ochiul cât de departe e paharul de alte obiecte, vei doborî ceva ?i-l vei sparge. Vei zice c? acesta este un detaliu, o mic? lips?, dar una care poate atinge propor?ii uria?e în evenimentele viitoare din via??. Oamenii care sunt neîndemânateci ?i neglijen?i în via?? î?i aduc mari pagube. A nu fi atent, fie pe o scar? mic?, fie pe una mare, a face gafe, a r?ni oamenii, a deranja lucrurile, sunt toate parte a unei atitudini care provoac? suferin?? ?i resentimente care necesit? ani pentru a fi reparate. Înainte ca eu s? iau aceast? sticl? cu ap? de pe mas?, îmi amintesc c? a fost în frigider, c? e umed? ?i alunecoas?. Astfel, o ?terg înainte de a o lua ?i astfel sunt sigur c? nu va c?dea. A?a trebuie s? fie totul, pe mas? sau în via??. Dac? ceva e în afara con?tiin?ei tale, va fi în afara controlului t?u, nu îi vei fi st?pân ?i nu te va asculta. Pentru a controla ceva, trebuie s?-l domini în gând.

Un alt lucru, înainte de a v? a?eza la mas?, încerca?i s? v? asigura?i c? nu lipse?te nimic, astfel c? nu va trebui s? v? ridica?i s? aduce?i sarea, o farfurie, un cu?it. Adesea când sunt invitat, gazda trebuie s? p?r?seasc? masa de mai multe ori pentru c? a uitat ceva; totu?i ar trebui s? ?tie ce e necesar, ea repet? acela?i lucru în fiecare zi. Dar nimeni nu d? nici o aten?ie ?i astfel o via?? întreag? e petrecut? întrerupând masa pentru a aduce ceva ce ai uitat. E un semn sigur c? nu e?ti atent ?i grijuliu nici în probleme mai mari. V? duce asta la succes?

Dac? încerci s? m?nânci f?r? a face zgomot sau a-i deranja pe cei din jurul t?u care au nevoie de lini?te pentru a se concentra ?i medita, î?i va dezvolta inima. Oamenii gândesc:”Ceilal?i? Ce sunt ceilal?i pentru mine?”?i de aceea lumea întreag? degenereaz?; nimeni nu se gânde?te la ceilal?i. Oamenii nu sunt capabili s? tr?iasc? împreun?, pentru c? nu au respect, grij? unii pentru ceilal?i. A mânca împreun? le d? o ?ans? s?-?i dezvolte caracterul ?i s?-?i l?rgeasc? con?tiin?a.

De aceea eu zic c? la mas? po?i înv??a controlul supraveghindu-?i gesturile ?i re?inându-te de la a face zgomot. ?tiu c? v? cer ceva extrem de greu de realizat, dar dac? reu?i?i, oricine va veni va fi uimit ?i va zice:”Dar nu e posibil, nu-mi cred ochilor!” Se poate spune cât de departe în evolu?ia sa este o persoan? dup? faptul c? e sau nu con?tient c? nu-?i apar?ine numai lui, ci unui întreg ?i armonia întregului nu trebuie s? fie perturbat? de ac?iunile, gândurile ?i sentimentele lui, g?l?gia lui interioar?. Ve?i zice : ”Ce înseamn? asta , g?l?gia lui interioar??”G?l?gia e disonan??, noi facem g?l?gie în interiorul nostru cu durerea ?i nelini?tea noastr?, rebeliunea ?i nemul?umirea noastr?, ?i asta perturb? atmosfera psihic? a întregului. Nu ne d?m seama cât de d?un?toare este aceast? g?l?gie pentru noi în?ine ?i pentru oricine altcineva pân? vine ziua când sistemul nostru cedeaz? ?i avem de înfruntat boala psihic? sau fizic?.

În timp ce mânca?i,trebuie s? v? gândi?i la mâncare cu dragoste pentru c? aceasta o va face s?-?i deschid? comorile pentru voi  ... când soarele înc?lze?te florile,ele se deschid; când el dispare, ele se închid.Dac? iubi?i mâncarea, o mânca?i cu dragoste adev?rat?, ea se va deschide ?i va emana o arom? pentru voi ?i v? va da particolele eterice pe care le c?uta?i.Ve?i vedea în ce stare minunat? v? ve?i afla, din momentul în care ve?i înceta s? mai mânca?i automat, f?r? dragoste, doar pentru a umple golul din stomacul vostru.?tiu c? nu are rost s? vorbesc astfel despre dragoste, oamenii nu ?tiu s? se trateze cu dragoste, cum s? vorbeasc?, mearg?, s? priveasc? ?i s? respire cu dragoste...Ei nu ?tiu! Ei cred c? dragostea înseamn? a te culca cu cineva, dar rezultatele dovedesc c? aceasta nu e dragoste, dac? ar ?ti, într-adev?r, s? se iubeasc?, Cerul ar fi cu ei.

În timpul mesei, po?i s?-?i dezvol?i mintea ?i inima ?i voin?a, din moment ce pentru a dobândi obiceiul de a face gesturi re?inute, inten?ionate, armonioase, se folose?te voin?a. Când e?ti nervos, ia urm?toarea mas? ca o ocazie de a te calma, mestec? foarte încet ?i fii atent cu orice gest; în câteva minute vei fi calm din nou.Dac? începi ziua în stare de agita?ie ?i mergi la serviciu sau vorbe?ti cu cineva f?r? a face ceva pentru a schimba modul în care te sim?i, vei r?mâne agitat toat? ziua ?i energia ta se va evapora, ai uitat s? închizi robinetul . Exist? un remediu simplu ?i eficace pentru nervi, anume a te opri din orice ?i s? r?mâi f?r? a vorbi o secund? sau dou?, în timp ce faci un efort con?tient pentru a schimba ritul t?u, s? alegi o alt? direc?ie ?i apoi s? începi din nou.Când m?nânci în lini?te ?i pace interioar?, aceea?i stare persist? toat? ziua; dac? trebuie s? fugi de colo colo toat? ziua, dac? te opre?ti pentru o secund? vei vedea c? lini?tea e acolo. Pentru c? ai mâncat corect. Dac? nu, vei fi agitat ?i tulburat, nervos ?i încordat  toat? ziua, indiferent ce încerci s? faci pentru a te calma.

Vine ziua când nutri?ia va fi cea mai bun? yoga, de?i nu a fost men?ionat? mai înainte. Toate celelalte: Radja-yoga, Karma-yoga, Hatha-yoga, Jnani-yoga, Agni-yoga sunt minunate, dar e nevoie de ani pentru a ob?ine cele mai mici rezultate, în timp ce Hrani-yoga, cum zic eu, ( Hrani înseamn? mâncare în limba bulgar? ) rezultatele sunt imediate. E cea mai u?oar? yoga de înv??at, toate creaturile o practic? incon?tient.Aceast? yoga este a?a de pu?in cunoscut?, a?a de gre?it în?eleas?, are totul, toat? alchimia, toat? magia.

Chiar dac? e?ti cople?it de munc? sau lucruri de f?cut, nu încerca s? te ascunzi în spatele pretextului de a nu avea timp pentru via?a spiritual?...De trei ori pe zi, zilnic, ai cele mai bune condi?ii pentru a comunica cu Cerul, cu Dumnezeu. Se poate s? nu ai timp pentru rug?ciune, pentru lectur? sau medita?ie, dar oricine are timp pentru a  mânca.De ce s? nu folosim acest moment pentru a merge un pas înainte spre perfec?iune, trimi?ând lui Dumnezeu un gând plin de dragoste ?i recuno?tin??.

Începe?i azi s? face?i din mesele voastre un moment spiritual, ceva ce e a?a de necesar, a?a indispensabil. Oamenii cred c? ei deja sunt perfec?i ( de ce nu, ei se conformeaz? legilor societ??ii, ei nu fac nici un r?u, î?i îndeplinesc datoriile profesionale ?i familiale ) dar dac? nu au ?i activitate spiritual?, lumea divin? le va r?mâne închis? ?i nu va gusta niciodat? bucuria , fericirea,  plenitudinea, lumina pe care via?a divin? o aduce. Da, ei sunt perfec?i; dar ce este aceast? stranie perfec?iune care nu are timp pentru suflet ?i spirit?

Desigur, to?i trebuie s? lucreze pentru propria existen??, pentru a supravie?ui f?r? a fi o povar? pentru al?ii, dar fiecare trebuie s? g?seasc? ?i câteva minute pentru a hr?ni sufletul ?i spiritul. To?i au venit pe P?mânt cu o misiune, dar majoritatea sunt prea ocupa?i gândindu-se la succesul lor social, crezând c? ei sunt perfec?i...De ce nu eman? lumina dinspre ei, dac? sunt perfec?i? Pentru c? nu au timp, fie pentru via?a spiritual? sau propriul lor progres.Suntem aici pe P?mânt, pentru un foarte scurt timp ?i când plec?m, nu vom putea lua nici una din achizi?iile materiale, ma?ini, case, posesiuni...Tot ce va r?mâne în urm? , ni se vor permite doar achizi?iile interioare. Acest lucru e ce nu a?i în?eles într-adev?r, ?i de aceea sunte?i cuprin?i de  activit??i materiale. Pentru ce? Ve?i p?r?si totul când pleca?i, ve?i fi goi, s?raci ?i nenoroci?i.

Acum ?ti?i c? trebuie s? lucra?i spiritual la mas?. Se poate ca rezultatele s? nu se vad? imediat, poate nimeni nu va aprecia ce încerca?i s? face?i, dar merge?i înainte, continua?i s? p?stra?i bog??ii spirituale, dezvoltând cele mai bune calit??i ?i virtu?i în sinele vostru.Când v? întoarce?i în urm?toarea încarnare, Cerul v? va da condi?ii mai bune pentru a v? ajuta s? înflori?i în continuare, pentru c? a?i început munca, adev?rata munc?, în aceast? încarnare.Acest adev?r, luat din ?tiin?a Divin?, este pentru voi, s? o ?ti?i, ?i chiar dac? nu o accepta?i, în cele din urm? va triumfa, în cele din urm? v? va ilumina ?i ve?i fi salvat.

Florin Juganaru
Terapeut maseur

AutentificareAddThis Social Bookmark Button

Planteaza un copacel la nasterea bebelusului tau

 

Planteaza un copacel la nasterea bebelusului tau

Scrisoare de la un copacel pentru un parinte

Buna,

Astazi ramurile si frunzele mele s-au leganat vesele si soarele a fost mai stralucitor.

Sunt fericit, si dansez pe adierea usora a vantului. Ma intrebi de ce ? M-a vizitat copilul meu. Da , am un copil, un frate, pentru ca am fost plantat la nasterea sa, sa-i fiu alaturi pe cararile vietii.

Citeşte mai departe...';
Template design by JoomlaThemePro
Design by: JoomlaTheme Pro